EN

תקנון שימוש באתר

תקנון תנאי השימוש מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והוא מתייחס כמובן לנשים וגברים כאחד/ת.

 1. כללי
  • ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "עמותת משאבים" ("האתר").

מפעיל האתר הוא מרכז משאבים (להלן: "המפעיל") שכתובתו רחוב עליית הנוער 7, קריית שמונה 11016.

 

 • השימוש באתר כפוף לתקנון תנאי השימוש המפורטים להלן ("התקנון" או "תנאי השימוש"). התקנון מסדיר את היחסים בין העמותה לבין כל אדם המשתמש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו. יש להקפיד לעיין בתקנון. שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות, והתנאים עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה.

 

 • העמותה שומרת על פרטיות המשתמשים באתר בהתאם לכללי מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר, כפי שיעודכנו מעת לעת ע"י העמותה. מדיניות הפרטיות האמורה הינה חלק בלתי נפרד מתקנון תנאי שימוש זה והסכמתך לתקנון מהווה את הסכמתך למדיניות הפרטיות.

 

 • המשתמש מתבקש לעיין מעת לעת בנוסח העדכני של תקנון זה המצוי באתר העמותה.

 

 • אם אינך מסכים לתנאי השימוש כהסכם המחייב אותך כמו גם למדיניות הפרטיות, אנא אל תשתמש באתר.

 

 1. הגדרות

במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:

 • "אתר האינטרנט" או "האתר" – אתר האינטרנט של עמותת משאבים וכל תוכן או תכנים הכלולים בו.

 

 • "משתמש" – מי שעושה שימוש כלשהו באתר האינטרנט.

 

 • "שימוש באתר" – כולל אך לא מוגבל לכל גרסה קיימת ומעודכנת של האתר, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של האתר.

 

"שימוש" כולל ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או שימוש באחד משירותי האתר לרבות מתן תרומה דרך האתר ו/או כל שימוש אחר באתר.

 

 • "תוכן" או "תכנים" – כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon)

 

 1. מטרת האתר

מטרת האתר הינה לשמש בימה לפעילות העמותה (להלן: "מטרת האתר").

 

 1. שירותים המוצעים באתר

כחלק ממטרת האתר, מציע האתר את השירותים שלהלן:

 • האתר מכיל מידע, תכנים ושירותים אותם מספקת העמותה.

 

 • האתר מאפשר למשתמשים לתרום כסף לטובת פעילות העמותה באמצעות אתר זה, על ידי שימוש בכרטיס אשראי.

 

 • כמו כן משמש האתר לפרסום קורסים, הכשרות וכיוצ"ב המועברים על ידי העמותה.

 

 • המידע המופיע באתר מוצע למשתמשים כמות שהוא (As Is). יתכן שהמידע אינו מדויק, שלם או אינו מעודכן, נפלו בו טעויות קולמוס או טעויות טכניות אחרות. העמותה אינה אחראית לאי דיוקים, או להעדר עדכון, או לטעויות וחוסרים שנפלו ביחס למידע או לתוכן, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

 

 • מובהר בזאת כי העמותה אינה מתחייבת כי כל המידע, התכנים ו/או השירותים באתר יינתנו באופן רציף ושוטף, והעמותה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מראש להוסיף ו/או לגרוע מהמידע המפורסם באתר ו/או מהשירותים הניתנים באתר (לרבות הפרויקטים ההתנדבותיים) ולא תהיה למשתמש, כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה כלפי העמותה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

 1. פרטיות ומאגרי מידע
  • ייתכן כי חלק מהפעילות באתר תותנה במסירת פרטים אישיים באתר בהתאם לצורך (בקשת הרשמה לקורסים או מתן תרומה כספית) , כגון: שם מלא, מספר ת.ז., מספר טלפון, כתובת ועיר מגורים, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה, וכל פרט אחר אשר נדרש למוסרו. על המשתמש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים.

 

 • כל מסירת פרטים אישיים לעמותה באתר האינטרנט תהיה בהתאם ובכפוף למדיניות הפרטיות של העמותה אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 

 • מובהר בזאת, כי הזנת פרטים אישיים כוזבים באתר אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לעמותה עקב כך.

 

 1. נוהל מתן או ביטול תרומה
  • בעת מתן תרומה באתר באמצעות חברת התשלום, תבוצע בדיקת כרטיס האשראי על ידי חברת האשראי. לאחר אישור התרומה העמותה ינפיק לתורם אישור תרומה בהתאם להוראות החוק.

 

 • כל משתמש אשר ביצע תרומה באתר יהיה רשאי לפנות לעמותה על מנת לשנות את סכום התרומה או לבטל את התרומה על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981. בקשה לביטול התרומה תעשה באמצעות פנייה בדוא"ל: cspc@icspc.org או בפניה טלפונית אל העמותה 04-6900600.

 

 • העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה העת בחברת התשלום. במידה והעמותה תחוייב על ידי חברת התשלום בגין השינוי או הביטול יחויב מבצע הפעולה בגין עמלת הביטול כאמור.

 

 • אנו לא אוספים או שומרים נתוני אשראי או מידע על אמצעי תשלום, כל פרטי אמצעי התשלום מעובדים על-ידי חברות התשלום בהתאם לתנאי השירות שלהם.

 

 • העמותה רשאית להשתמש בכספי התרומה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שפעולות אלו נעשות בהתאם למטרות העמותה.

 

 

 

 1. תנאים לכשירות המשתמשים באתר

מעת לעת מפרסמת העמותה באתר מוצרים לרכישה, לרבות השתלמויות וקורסים. רשאים לרכוש דרך האתר אך ורק מי שמתקיימים בו התנאים הבאים במצטבר:

 • כל אדם מעל גיל 18, בעל תעודת זהות ישראלית, הכשיר לבצע פעולה משפטית או כל תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 • המשתמש קרא את תקנון האתר ואישר את תוכנו בדרך שנקבעה באתר.
 • ברשות המשתמש תיבת דואר אלקטרוני וכתובת בישראל.
 • ברשות המשתמש כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 • כל רכישה דרך האתר מותנית בהרשמה ובמסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים באתר.
 • העמותה תהא רשאית למנוע ממשתמש שמסר פרטים לא נכונים לקחת חלק במכירות שהיא מבצעת במסגרת האתר.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העמותה תהא רשאית לפי שיקול דעתה ובכל עת לבטל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש להשתמש באתר אם הוא ביצע מעשה בלתי חוקי, ו/או מסר לעמותה בכתב או בעל פה פרטים שגויים במודע, ו/או הפר תנאי מתנאי התקנון, ו/או הוא ביצע מעשה שיש בו כדי לפגוע בפעילות האתר ו/או בעמותה, ו/או אם יש לעמותה יסוד סביר להניח כי הוא סחר או מתכוון לסחור במוצרים אותם הוא הזמין ו/או מתכוון להזמין באמצעות האתר.

 

 1. רישום באתר לצורך הזמנה
  • לצורך ביצוע הזמנה של מוצר, יידרש המשתמש לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא, ולאשר כי קרא וקיבל על עצמו את הוראות התקנון (להלן: "הרישום לאתר").
  • במסגרת הרישום לאתר על המשתמש למסור פרטים אישיים: שם, מס' תעודת זהות, כתובת עדכנית, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר טלפון בבית, מספר כרטיס אשראי, וכן פרטים נוספים ככל שיידרשו לצורך ביצוע ההזמנה.
  • משתמש שאינו מעוניין למסור פרטי כרטיס האשראי באתר, יוכל לסמן באתר במסגרת תנאי התשלום- עסקה טלפונית, ואזי פרטי כרטיס האשראי ימסרו טלפונית לנציג שירות של העמותה אשר יצור קשר עם המשתמש לפי מספר הטלפון שישאיר המשתמש. ידוע למשתמש כי חלק משיחות הטלפון עם העמותה מוקלטות לצורך בקרה, ובעצם פנייתו הטלפונית לאתר לצורך מסירת הפרטים הוא נותן את הסכמתו לכך שהשיחה תוקלט.
  • על מנת שההזמנה תאושר ותבוצע ביעילות ובמהירות, יש להקפיד על מסירת פרטים מלאים ומדויקים.

 

 1. אישור ההזמנה ע"י העמותה וחברת האשראי
  • אישור הרכישה מותנה בקבלת אישור העמותה ואישור מחברת כרטיס האשראי של המשתמש שאת פרטיה הוא יעביר במסגרת הרישום או ימסור טלפונית לעמותה (להלן: "חברת האשראי"). העמותה תקבל אישור מחברת האשראי על תוקף הכרטיס ואישור העסקה.
  • לא ניתן לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי נטען.
  • עם קבלת אישור/סירוב חברת האשראי לביצוע העסקה, תימסר הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שנמסרה לעמותה, כי העסקה אושרה או סורבה ע"י חברת האשראי.
  • ההזמנה תחשב כמאושרת רק לאחר קבלת אישור העמותה וחברת האשראי לביצוע העסקה, ומועדי המשלוח יחלו להימנות רק ממועד אישור העסקה ע"י חברת האשראי.

 

 1. הגבלת אחריות
  • שירותי העמותה אינן למטרות רווח והם עומדים לרשות המשתמש כפי שהם ("As Is") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת).

העמותה אינה מתחייבת ששירותי אתר האינטרנט לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי העמותה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים ושהשירותים והאתר או השרת עליו הם נסמכים יהיו נקיים מווירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי, במערכות תקשורת, אצל העמותה או אצל מי מספקיה.

 

 • השירות מסופק ללא כל התחייבות ואו מצג ואו אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין השירות ו/או אתר האינטרנט, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך. העמותה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בקשר לתוצאות של שימוש זה בכל הקשור למהימנות, זמינות, שיפור ביצועים ו/או בכל עניין אחר.

 

 • ככל שהדבר מותר על פי דין, העמותה מחריגה בזאת כל אחריות, לרבות אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת.

 

 • העמותה אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש באתר האינטרנט. העמותה לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש באתר האינטרנט, אפילו אם העמותה היתה מודעת לאפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.

 

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העמותה לא תהיה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל שמקורם בכוח עליון, בקשר עם השירותים ו/או האתר, לרבות עיכוב הביצוע ו/או אי הביצוע של התחייבויותיו לפי הוראות הסכם זה, כולן או מקצתן. בהסכם זה "כוח עליון" משמעו – אירוע או גורם אשר בעת כריתת ההסכם, העמותה לא ידעה או חזתה אותו מראש, ו/או הוא אינו בשליטתה הסבירה, והמונע באופן ישיר או עקיף מהעמותה למלא את התחייבויותיה על-פי ההסכם, כולן או מקצתן, ו/או גורם לכך שקיום ההסכם באותן נסיבות יהא בלתי אפשרי או שונה ממה שהוסכם עליו בין הצדדים. כוח עליון כולל, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מחדלי צד ג', תקלות שמקורן בתשתיות, לרבות ברשת האינטרנט או בחשמל, שביתה, אירועים ביטחוניים, מצב חירום בריאותי או מגפה.

 

 • המשתמש מאשר כי לאחר שקרא והבין את תנאי השימוש בכלל ותנאי הגבלת האחריות בפרט, קיבל על עצמו את תנאי הגבלת האחריות המהווים חלק מתנאי השימוש, וכי הוא מודע לכך שתנאים אלה מהווים חלק מהותי מתקנון האתר, מתנאי השימוש והוא מאשר כי הדבר נלקח על-ידו בחשבון בהחלטתו לקבל על עצמו את תנאי השימוש.

 

 1. הקניין הרוחני של העמותה ורישיון השימוש של הלקוח
  • העמותה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובסימני המסחר הקשורים אליו, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.

 

 • כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, קוד מחשב, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, שירותים, טקסט (כולל כתבות ומאמרים), שרטוטים, תרשימים, תוכניות, מפרטים, איורים, קבצים, קטעי וידאו, תמונות, אפליקציות, סאונד ומוזיקה זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה וכל תוכן קנייני אחר וכל שיפור או יצירה נגזרת) הקיימים באתר האינטרנט, ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים לשירות, הינם בבעלותה הבלעדית של העמותה ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו לעמותה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר ויישארו בבעלותה הבלעדית של העמותה או בבעלות הצדדים השלישיים כאמור.

 

 • אין בהסכם זה בכדי להעביר למשתמש כל זכות באתר האינטרנט ו/או או בקשר אליו ו/או בכל תוכן או תכנים הקשורים בו, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בה בהתאם לתנאיו של הסכם זה.

 

 • אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין אם על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהעמותה, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

 

 • רכיבי תוכנה ותוכן של צד ג', לרבות קוד פתוח וCC, יהיו כפופים לרישיונות מטעם אותו צד ג'.

 

 • מלבד ככל שהותר באופן מפורש בהסכם זה, המשתמש מסכים שלא: (א) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלט על פי הסכם זה כל אדם אחר; (ב) להשתמש באתר האינטרנט לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

 

 • ככל שתשלח לעמותה הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום אתר האינטרנט, עלינו להבהיר שלא תהיה זכאי לכל תמורה בגין כל שימוש של העמותה בהם, והמשתמש נותן בזאת רישיון בלתי-הדיר וכלל-עולמי לעמותה לעשות שימוש בכל הצעה כאמור.

 

 1. התחייבות המשתמש
  • הנך מתחייב (א) לבצע אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי באתר וזאת בכפוף לתנאי השימוש; (ב) לא להתחזות לאחר; (ג) לא להעלות פרטים על אדם אחר ו/או תוכן כלשהו שיש בו זכויות קניין רוחני של גורם שלישי מבלי להשיג מראש את אישורו, רישיונו והסכמתו של אותו גורם שלישי לעשות שימוש בתוכן ו/או במידע הפרטי וכן את אישורו, רישיונו והסכמתו לכל שימוש על-ידי העמותה במסגרת ו/או בקשר עם ההסכם; (ד) לא למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ה) לא להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את השירות ו/או כל חלק ממנו; (ו) לא להפנות לאתר על-ידי שימוש בלינקים עמוקים (Deep Linking) או מסגור (Framing); (ז) לא לעשות שימוש באתר ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהאתר מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את העמותה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליו לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ח) לא לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק (לרבות כל שימוש שמהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם); (ט) לא לבקר באתר ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש באתר תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (י) לא לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לפרש את האלגוריתמים, הרעיונות או השיטות הטבועים באתר ו/או לגלות את קוד המקור של כל חלק באתר ו/או כל תוכנה הקשורה אליו ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו; (כ) לא לעשות כל שימוש באתר באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של כל חלק באתר ו/או העלול להכפיף את העמותה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של האתר ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהאתר ו/או קוד המקור; (ל) לא להכביד על האתר ו/או השרת של האתר ו/או גישה של כל משתמש לאתר. השימוש באתר כרוך בחיבור פעיל לרשת האינטרנט. המשתמש האחראי הבלעדי להסדיר ולשלם עבור חיבור כאמור וכן עבור כל שירות, ציוד או מכשיר שיידרשו לו לצורך גישה ושימוש באתר.

 

 • המשתמש מתחייב להגן ולשפות את העמותה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל חבריה, מנהליו, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אובדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית) הקשורים להפרה של תנאי מתנאי השימוש.

 

 1. הפניות לאתרים חיצוניים
  • יכול ואתר האינטרנט יכלול מידע והפניות או קישורים לאתרים, הנמסרים לפרסום מטעמם של צדדים שלישיים.

 

 • העמותה לא תשא בכל אחריות לתכנים, שיפורסמו באתר האינטרנט ו/או לתוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה או מקשר האתר. העמותה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים אלו ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על הצדדים השלישיים המפרסמים או המפעילים אותם. פרסום תכנים באתר האינטרנט, לרבות הפניה או קישור לאתרים, אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. העמותה רשאית על פי שיקול דעתה להסיר כל הפניה או קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים או הפניות אחרים. כל שימוש באתרים אלה יעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש, בכפוף לתנאי השימוש של האתר הספציפי ובכפוף לחתימה על הסכם נפרד בין המשתמש לאותו אתר ככל שנדרש, והעמותה לא תשא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.

 

 • ככל שהאתר מכיל קישורים (Links) לשירותים ומשאבים חיצוניים, העמותה אינה שולט בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. קישורים כאמור עומדים לרשותך בשירות רק לנוחותך ואין העמותה אחראית לקישורים ו/או תוכן כאמור. במידה ותעזוב את האתר על-ידי הקשה על קישור ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם העמותה, דע כי הנך עושה זאת על אחריותך בלבד. העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק, אבדן או פגיעה בפרטיות שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים ו/או אפליקציות אחרות. העמותה אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'. אנו ממליצים כי כאשר המשתמש מופנה לקישורים, אתרים, אפליקציות ולתכנים של צד ג', יהיה זהיר ויקרא לעומק ויציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים, אפליקציות ותכנים כאמור ויוודא כי השירות מתאים לגילו ולאופי השימוש שלו ברשת האינטרנט.

 

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי אין בהעלאת כל תוכן או מידע אחר (בכל צורה שהיא) משום הפרת דין או זכויות של צד שלישי, לרבות זכויות קניין רוחני, וכי המשתמש נותן בזאת לעמותה זכות שימוש בלתי מוגבלת, בלתי הדירה ושאינה מוגבלת בזמן באותו מידע ותוכן שהעלה לאתר (ככל שהעלה).

 

 1. שינויים באתר האינטרנט, הפסקת השירות והתמיכה
  • על העמותה לא חלה כל חובה על פי הסכם זה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של אתר האינטרנט.

 

 • העמותה יכולה לשנות מעת לעת את מתן השירות, לרבות מבנה השירות, סוג השירות, היקפו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, לרבות הסרת שירות קיים והוספת שירותים נוספים – שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד העמותה. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, בשל שדרוג מערכת העמותה, הוספת או גריעת תכנים או כל שינוי שהעמותה תראה לנכון לעשותו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שתתרחשנה אגב ביצועם.

 

 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית העמותה להפסיק בכל עת את מתן השירות או לבצע בו שינויים, כולו או מקצתו.

 

 • העמותה עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינות אתר האינטרנט על מנת שתהנה ותפיק תועלת רבה מהשימוש. במידה שנודע למשתמש על שגיאה או טעות כלשהי באתר האינטרנט, אנא הודע לנו באמצעות דואר אלקטרוני. אין ביכולת העמותה להבטיח שכל תקלה תבוא על פתרונה והעמותה עומדת לרשותך בכל בעיה פרטנית.

 

 1. סיום התקשרות
  • העמותה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם משתמש או לחסום את המשתמש מלבצע פעולות, אם קיים חשש להפרת תנאי השימוש או לשימוש לא מורשה. העמותה לא תהיה חייבת בהתרעה מראש למשתמש אך תודיע למשתמש מייד עם החסימה באמצעות אתר האינטרנט או דואר אלקטרוני של המשתמש, ככל וקיים בידי העמותה.

 

 • נוסף לאמור לעיל העמותה תהיה רשאית בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לחדול מהפעלת האתר וכל שירות הקשור בו.

 

 • מדיניות הפרטיות העדכנית של העמותה נמצאת בכל עת בכתובת , והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

 

 1. דין וסמכות שיפוט
  • על הסכם זה ועל פרשנותו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). בתי המשפט המוסמכים במחוז צפון יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה.

 

 1. נגישות האתר
  • אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.

 

 • התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ומסמך 0 הבינלאומי.

 

 • מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולרי.

 

 1. שונות
  • הסכם זה מייצג את מלוא ההסכמה בנוגע לשימוש באתר. אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשותה להוראה ניתנת לאכיפה.

 

 • העמותה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו התנאים בתוקף כלפי המשתמשים, עם הטמעתם באתר האינטרנט, אף אם האגודה לא פרסמה הודעה על כל שינוי מהותי כאמור באתר.

באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתו לשינוי זה.

 

 • שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד העמותה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או הדין לא יחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשה בכתב ומפורשות.

 

 • הוראות התקנון ימשיכו לחול לאחר סיומו של הסכם זה (הפסקת האתר), מכל סיבה שהיא.

 

 • אי מימוש זכות כלשהי של העמותה על פי תקנון זה אין משמעו כי העמותה מוותרת עליהן.

 

 • המשתמש אינך רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג' ללא קבלת אישור העמותה מראש ובכתב.

 

 • אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

 

 1. פרטי התקשרות עם העמותה

עמותת משאבים, ע"ר 580154888

כתובת: רחוב עליית הנוער 7, קריית שמונה 11016

טל': 04-6900600

דוא"ל: cspc@icspc.org

דילוג לתוכן