EN

צוותי חירום-הקמה והכשרה

הקמה והכשרת צוותי חירום יישוביים, שכונתיים ובית ספריים (צח"י, צח"ש, צל"ח)

היערכות ומוכנות של קהילה לחירום הוכיחו את עצמם לאורך השנים כנדבך מהותי ביכולת של פרטים וקהילה להתמודד עם אירועי חירום ולטפל בהם, לסייע לרשות בניהול החירום ולתרום לחוסנם האישי והקהילתי של התושבים עד לחזרה מיטבית לשגרה ובזמן השיקום.

לאורך השנים הקימה יחידת החוסן של משאבים, הכשירה, ליוותה ותרגלה מאות צוותי חירום וחוסן יישוביים בקיבוצים, מושבים ויישובים קהילתיים ברחבי הארץ, בנוסף לצוותי חירום שכונתיים בערים וצוותים לשעת חירום במוסדות חינוך. 

הידע הנרחב של מנחי מרכז משאבים בתחומי ניהול חירום, חיזוק משאבי התמודדות של קהילה ופיתוח חוסן, לצד מומחיות במענים פסיכוסוציאליים בחירום, יוצר מענה הוליסטי להכשרת צוותי החירום במגוון הצרכים. 

יחידת החוסן מקימה ומכשירה צוותי חירום בהתאמה לצרכים של הארגון/קהילה/רשות. 

הצוותים מוכשרים למשימות השונות, כולל תרגול במגוון תרחישים. תכני ההכשרה כוללים ידע תיאורטי-יישומי בניהול משברים וחירום ברמה הקהילתית, ידע אודות תגובות שכיחות למצבי דחק וכלים להתערבות אישית וקהילתית בחירום, ניהול ממשקים ברמה הרשותית והיישובית ועוד.

מהו מצב חירום, הערכת מצב, תרחישי ייחוס, תפיסת הפעלה, מבנה ארגוני צח"י/ צח"ש/ צל"ח, תפקידי מכלולי הצוות, דרכי התמודדות עם אירוע, מנהיגות בעת חירום, ממשקים עם הרשות/יישובים, תהליכי עבודה ותרגול.

הכשרות וסדנאות עבור צוותים קיימים לשיפור כשירותם בחלוקה לתפקידים ותחומי ידע – יו"ר צח"י וסגנים, דובר, רווחה, בריאות, לוגיסטיקה ועוד.

 

הכשרות:

צח"י – צוות חירום יישובי 

צוות בעלי תפקידים ביישוב ומתנדבים פעילים, תושבי הישוב, שעברו הכשרה בסיסית, על-מנת להוות צוות התערבות וסיוע יישובי, במצבי חירום ומשבר.

תפקיד הצח"י הוא לנהל את מערך התגובה היישובי לאירוע משבר או אסון במטרה לשמר את הרצף התפקודי של היישוב ומערכותיו. הצח"י מורכב מנושאי תפקידים ומתנדבים המתגוררים במקום. הצוות עובר הכשרה מקיפה ויסודית בכל תחומי החירום, ביטחון, רפואה, חינוך, לוגיסטיקה ומידע לציבור. את הצוות מכשירים צוות המנחים שלנו. הצוות גם מסייע בכתיבת נהלי חירום המותאמים ליישוב באופן ספציפי.

צח"ש – צוות חירום שכונתי 

צוות פעילים ומתנדבים, תושבי השכונה/הרובע, שעברו הכשרה בסיסית, על-מנת לקדם את החוסן הקהילתי, לשפר את היערכות הקהילה להתמודדות עם מצבי משבר ולהוות צוות התערבות וסיוע במצבי חירום ומשבר. מסייע לרשות בניהול המשבר בתחום השכונה

ההיערכות לטיפול בקהילה במצבי משבר, נעשית בעיקר ביוזמת הרשות המקומית ובהכוונתה. צוות החירום השכונתי מהווה בפועל זרוע ביצועית של הרשות המקומית ופועל בשיתוף מלא עם גורמי הרשות. הצוות אינו מיועד להחליף גורמים מוסמכים ומקצועיים אלא רק לסייע לקהילה ולטפל במצב כמיטב יכולתו, עד להגעתם של הגורמים המקצועיים או בהעדרם. עם הגעתם של אנשי המקצוע, ישתלב הצוות ככל שניתן בפעילותם ויסייע להם עפ"י הכוונתם.

צל"ח – צוות לשעת חירום

צוות הניהול של בית הספר, המכשיר עצמו לנהל מצבי חירום שונים. הצל"ח מהווה עמוד שדרה בית ספרי, המסייע להעלאת אפקטיביות התפקוד בעת חירום והחזרת המערכת לתפקוד תקין בזמן סביר

דילוג לתוכן